FRACTIONAL FLOW

Fractional flow, the flow that shapes our future.

Archive for the ‘Aasta Hansteen’ Category

Status of Norwegian Natural Gas at end of 2014 and Forecasts towards 2025

In this post I present actual Norwegian natural gas production, status on reserves, the development in discoveries and what this results for Norwegian Petroleum Directorate (NPD) and my expectations for the future delivery potential for Norwegian natural gas.

Norway, after Russia, has been and is the EU’s second biggest supplier of natural gas.

Included is also a brief look at developments in actual consumption and production of natural gas in the EU 28 (the 28 members of the European Union).

  • NPD revised down their band for future delivery potential by about 10 Gcm/a (Bcm/a) and moved the start of decline one year forward relative to their forecast last year.
  • I now expect the Norwegian delivery potential for natural gas relative to 2014/2015 to decline by more than 40% by 2025.
  • Europe will increasingly have to rely on natural gas imports from more distant sources and should by now have implemented policies for the role natural gas will have in its future energy mix.

This post is an update to my post in 2014 looking at the status as of end 2013.

Figure 1: The chart above shows development in natural gas exports from production installations on the Norwegian Continental Shelf (NCS) as reported by the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) from 1996 to 2014 and with my forecast for delivery potential towards 2025. The chart also shows the NPD forecasts; green line upper projection, orange line lower projection. NPD’s central projection is in about the middle of the green and orange lines. The black dotted line is the forecast from the International Energy Agency’s World Energy Outlook 2012 (IEA WEO 2012). Numbers are believed to be gross exports from the production installations and thus not adjusted for “shrinkage” from Natural Gas Liquids (NGL) extraction, primarily at Kollsnes and Kårstø. The NGL extraction reduces total sales gas volumes with around 4% relative to what is exported from the producing installations. Numbers in Gcm, Giga cubic meters (Gcm = Bcm; Billion cubic meters)

Figure 1: The chart above shows development in natural gas exports from production installations on the Norwegian Continental Shelf (NCS) as reported by the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) from 1996 to 2014 and with my forecast for delivery potential towards 2025.
The chart also shows the NPD forecasts; green line upper projection, orange line lower projection. NPD’s central projection is in about the middle of the green and orange lines.
The black dotted line is the forecast from the International Energy Agency’s World Energy Outlook 2012 (IEA WEO 2012).
Numbers are believed to be gross exports from the production installations and thus not adjusted for “shrinkage” from Natural Gas Liquids (NGL) extraction, primarily at Kollsnes and Kårstø. The NGL extraction reduces total sales gas volumes with around 4% relative to what is exported from the producing installations.
Numbers in Gcm, Giga cubic meters (Gcm = Bcm; Billion cubic meters)

My forecast  and NPD’s forecast at end 2014 are basically identical towards the end of this decade, but differs about the timing for the start of the decline and how steep this will become as from early next decade. My forecast is also tested versus the Reserves over Production (R/P) ratio as of end 2014, refer also figure 2.

At end 2014 the NPD projection of Norwegian natural gas supply potential towards 2025 was revised down.

NPD’s central projection is in about the middle of the green and orange lines. Note the span of uncertainties in the NPD’s forecast.

Read the rest of this entry »

Status of Norwegian Natural Gas and a Forecast towards 2025

In this post I present actual Norwegian natural gas production, status on reserves, the development in discoveries and what this results for my expectations for the future delivery potential for Norwegian natural gas.

Included is also a brief look at actual and forecast development for EU’s (+Norway) consumption and production of natural gas.

Norway is not a formal member of the European Union (EU).

This post is an update on my post back in March 2013 (in Norwegian).

Norway, after Russia, has been and is the EU’s second biggest supplier of natural gas. In Europe the outlook for natural gas supplies is followed with heightened interests following the recent developments in Ukraine and its ability to continue to afford Russian natural gas. A big portion of the  natural gas consumed by EU transits from Russia through Ukraine.

The potential for any interruptions to EU’s natural gas supplies has made EU consult other suppliers requesting these to have a look at their potentials to increase deliveries to offset any shortfalls to natural gas deliveries from Russia.

Fig 1 Norway actual as of 2013 and forecast natural gas production to 2025

Figure 1: The chart above shows development in natural gas exports from production installations on the Norwegian Continental Shelf (NCS) as reported by the Norwegian Petroleum Directorate (NPD) from 1996 to 2013 and with my forecast for delivery potential towards 2025. The chart also shows the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (MPE) forecasts; green line upper projection, orange line lower projection. The black dotted line is the forecast from the International Energy Agency’s World Energy Outlook 2012 (IEA WEO 2012). Numbers are believed to be gross exports from the production installations and thus not adjusted for “shrinkage” from Natural Gas Liquids (NGL) extraction, primarily at Kollsnes and Kårstø. The NGL extraction reduces total sales gas volumes with around 4% relative to what is exported from the production installations. Numbers in Giga cubic meters (Gcm = Bcm)

My forecast (developed in the spring of 2014) and the forecast from the Norwegian Ministry of Petroleum and Energy (MPE) shows basically the same trends, but differs about the timing for the start of  the decline and how steep it will become. My forecast results in some kind of plateau towards the end of this decade followed by a steep decline, refer also figure 4.

I now expect the Norwegian delivery potential for natural gas to decline by 40 – 50% by 2025.

Read the rest of this entry »

OM NORSK GASSUTVINNING PER 2012 OG PROGNOSE MOT 2020

I dette innlegget vil jeg presentere noe om historisk norsk gassutvinning og utvikling i funn og reserver og hva data fra Oljedirektoratet (OD) nå gir av forventninger til norsk gassproduksjon mot 2020.

Dette er en oppdatering og utvidelse av dette innlegget.

Figur 1: Figuren ovenfor viser den historiske utviklingen i norsk gassutvinning etter felt fra 1996 og til 2011 slik dette har blitt rapportert av OD. Figuren viser også en prognose (laget av forfatteren) for perioden 2013 og mot 2020. Prognosen omfatter alle produserende og besluttede felt og tar høyde for utvikling i R/P (Reserver dividert med Produksjon), ODs estimater for gjenværende utvinnbart, anleggsbegrensninger osv.Prognosen er ikke justert for redusert uttak fra årlig vedlikehold. Prognosen inkluderer ikke effekten fra nedstengning av felt ettersom disse blir ulønnsomme. I figuren er også vist utvinningsspennet ventet av Olje og Energidepartementet (OED) og en prognose fra IEA (International Energy Agency) mot 2020.

Figur 1: Figuren ovenfor viser den historiske utviklingen i norsk gassutvinning etter felt fra 1996 og til 2011 slik dette har blitt rapportert av OD. Figuren viser også en prognose (laget av forfatteren) for perioden 2013 og mot 2020. Prognosen omfatter alle produserende og besluttede felt og tar høyde for utvikling i R/P (Reserver dividert med Produksjon), ODs estimater for gjenværende utvinnbart, anleggsbegrensninger osv.
Prognosen er ikke justert for redusert uttak fra årlig vedlikehold.
Prognosen inkluderer ikke effekten fra nedstengning av felt ettersom disse blir ulønnsomme. I figuren er også vist utvinningsspennet ventet av Olje og Energidepartementet (OED) og en prognose fra IEA (International Energy Agency) mot 2020.

Norske gassleveranser for salg nådde en ny topp i 2012 etter at de falt noe fra 2010 til 2011. For perioden 2013 til 2015 ventes den norske gassutvinningen å befinne seg på hva som for alle praktiske formål vil være å betrakte som et platå.  Fra 2016 ventes potensialet for den norske gassutvinningen å falle og dette fallet vil kunne akselerere fra 2019.

I figur 1 har det bevisst blitt brukt begrepet potensial for å beskrive hva som kan ventes av totale leveranser om kjøperne skulle ønske det. Gassalgsavtalene har fleksibilitet som gir kjøperne anledning til å ta gass innenfor et avtalt spenn. Av den grunn bør det ventes at totalt potensial vil være noe høyere enn hva som faktisk blir solgt og levert.

Rundt 95 % av norsk salgsgass leveres gjennom rørledninger til kjøpere på kontinentet og Storbritannia og resten som LNG (Liquified Natural Gas; i hovedsak metan i væskeform).

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Thursday, 14 March, 2013 at 20:10

HØYE NATURGASSPRISER GIR ØKTE UTSLIPP AV KLIMAGASSER

Naturgass blir ofte fremstilt som et nært grønt alternativ som vil kunne bli broen inn til energifremtiden. Dette fordi naturgass sammenlignet med kull har lavere utslipp av klimagasser for hver produsert energienhet.

I innlegget ”BLIR KULL BROEN INN I ENERGIFREMTIDEN?” ble det vist hvordan kull sin andel i den globale energimixen har vokst de siste årene.

Figur 1: Figuren viser utviklingen i det britiske energiforbruket etter kilde for årene 1965 - 2011 uttrykt i Millioner Tonn Olje Ekvivalenter (MTOE). (Data fra BP Statistical Review 2012).

Figur 1: Figuren viser utviklingen i det britiske energiforbruket etter kilde for årene 1965 – 2011 uttrykt i Millioner Tonn Olje Ekvivalenter (MTOE). (Data fra BP Statistical Review 2012).

I Storbritannia har totalt energiforbruk falt med 13 % fra 2005 til 2011 og kullforbruket var jevnt fallende, men startet å vokse igjen i 2010.

I dette innlegget presenterer jeg mer detaljert utviklingen i Storbritannia, en utvikling som også kan dokumenteres for andre land der vedvarende høye priser på fyringsolje og naturgass nå gir raskt voksende bruk av kull og ved fra voksende ulovlig felling av trær.

I USA resulterer nå lave naturgasspriser at noe kull i elektrisitetsproduksjonen blir erstattet med bruk av naturgass.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Monday, 28 January, 2013 at 18:29

RÅOLJEUTVINNINGEN FRA NORSK SOKKEL OG BIDRAG FRA NYE FELT

Siden prognosen fra høsten 2011 ble laget (i en hast og etter Johan Sverdrup ble bekreftet som en gigant) har det blitt levert inn en rekke søknader for feltutbygginger som gjorde det nødvendig å gå opp prognosen på nytt. Resultatet fra dette arbeidet er presentert i dette innlegget.

Denne bølgen av nye felt er skapt i en kombinasjon av teknologiutvikling, nye ”fast tracked” funn, bedret kunnskap, samordning og ikke minst veksten i oljeprisen. Estimater gjort for disse utbyggingene viser at de har nullpunktspriser som spenner fra rundt $30/fat til rundt $90/fat.

Tabell 1: Tabellen ovenfor viser vedtatte investeringsprosjekter for norsk sokkel og mulige nye investeringsprosjekter med oppstart for årene 2011 til 2017 (i grått).
Klikk på bildet for større versjon i nytt vindu.

Oversikten ovenfor viser at det vil være høy aktivitet med nye utbygginger, mer enn 20 samtidig i 2012 fallende til 4 – 8 sent i 2015 (om hva som nå er utbygginger under planlegging som Aasta Hansteen, Johan Sverdrup, Draupne og Wintershall’s Maria (for å nevne noen) blir sanksjonerte).

Nye fremtidige drivverdige funn og utbygginger kan komme til, og disse ventes nå tidligst i utvinning fra sent 2016.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Saturday, 28 April, 2012 at 16:36

HISTORISK NORSK GASSUTVINNING OG PROGNOSE MOT 2020

I dette innlegget vil jeg presentere noe om historisk norsk gassutvinning og utvikling i funn og reserver og hva data fra Oljedirektoratet (OD) nå gir av forventninger til norsk gassproduksjon mot 2020.

Figur 1: Figuren ovenfor viser den historiske utviklingen i norsk gassutvinning etter felt fra 1996 og til 2011 slik dette har blitt rapportert av OD. Figuren viser også en prognose (laget av forfatteren) for perioden 2012 og mot 2020. Prognosen omfatter alle produserende og besluttede felt og tar høyde for utvikling i R/P (reserver dividert med produksjon), ODs estimater for gjenværende utvinnbart, anleggsbegrensninger osv.. Prognosen inkluderer ikke effekten fra nedstengning av felt ettersom disse blir ulønnsomme. I figuren er også vist utvinningsspennet ventet av Olje og Energidepartementet (OED) og en prognose fra IEA (International Energy Agency) mot 2020.

Norsk gassutvinning ventes å nå en ny høyde i 2012 (se også figur 2) etter at den falt noe fra 2010 til 2011. For perioden 2012 til 2015 vil den norske gassproduksjonen befinne seg på hva som for alle praktiske formål vil være å betrakte som et platå.  Fra 2016 ventes den norske gassutvinningen å falle bratt mot 2020.

Utvikling av noen av feltene i Norskehavet (Aasta Hansteen, Linnorm og 6506/6-1 (Zidane?)) med mulig oppstart i 2016, er vist i figur 4 i dette innlegget og vil kunne utsette og bremse det forventede fallet vist i figur 1.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Thursday, 22 March, 2012 at 17:34

%d bloggers like this: