FRACTIONAL FLOW

Fractional flow, the flow that shapes our future.

Archive for the ‘Portugal’ Category

The Crude Oil Price and Changes to Total Global Private Credit/Debt

This is another installment of my work in progress about credit, interest rates and the oil price. Though many of the mechanisms for some time (as in several years and in some circles) have been well understood, nothing beats having the cover of data/reports from authoritative sources.

In this post I present the observations and results from the research of the developments in some selected OECD countries and emerging economies (non OECD) in their petroleum consumption together with the relative developments in their total non financial debt since 1999.

This may put into context how emerging economies were able to grow their petroleum consumption as the oil price grew and remained high. Likewise provide some insights into some of the mechanisms at work that caused a decline in petroleum consumption for the selected OECD countries.

The selected countries presented and the world had the following changes in their total petroleum consumption between 2005 and 2013 based upon data from BP Statistical Review 2014:

OECD countries:  – 4.04 Mb/d (decline)

Emerging economies: 8.39 Mb/d (growth)

Growth in world petroleum consumption: 6.94 Mb/d

The numbers illustrate that the emerging economies’ total growth in petroleum consumption was greater than the world’s from 2005 to 2013. These emerging economies effectively bid out OECD for a portion of its consumption to meet its own growing demand.

·         How was this accomplished?

·         Were the emerging economies about to decouple from the advanced economies?

·         What caused petroleum consumption for the OECD countries to decline?

I set out to explore what could be the likely causes by looking into the relative changes in total non financial debt of these countries armed with data from the Bank for International Settlements (BIS, in Basel, Switzerland) placed together with the changes in their petroleum consumption as from the end of 1999 with data from BP Statistical Review 2014.

It turns out that changes in petroleum consumption for these countries closely follow relative changes to total private non financial debts. Then add changes in sovereign/public debt.

Demand is not what one wants, but what one can pay for.

And expectations for demand drives investments for supplies.

Credit is a vehicle which allows for demand to be pulled forward in time and to some extent negates any price growth and allows for investments to meet expected demand changes.

Credit works both sides of the demand and supply equation.

Read the rest of this entry »

NOEN INNTRYKK FRA BP STATISTICAL REVIEW 2013

Her følger noen utvalgte inntrykk fra BP Statistical Review 2013. BP sine årlige Statistical Review regnes som en av de mest autorative kildene for energidata og brukes mye som referanse.

Figur 01: Verdens utvikling i totalt energiforbruk for 1965 - 2012 splittet på energikilder.

Figur 01: Verdens utvikling i totalt energiforbruk for 1965 – 2012 splittet på energikilder.

Det globale energiforbruket viser fortsatt vekst også drevet av vekst i gjeld og nå primært fra fortsatt vekst i offentlig gjeld.

Energimarkedene er svært dynamiske der prisforskjeller mellom energikildene nå driver frem en raskere global vekst for kull blant de fossile energikildene.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Sunday, 16 June, 2013 at 22:56

HVA RETNING SKAL OLJEPRISEN?

I dette innlegget vil jeg dele noen av mine observasjoner av og refleksjoner for hva sannsynlig retning oljeprisen vil ta i nær fremtid.

Innenfor OECD blir nå et voksende antall forbrukere av økonomiske årsaker drevet til å redusere sitt forbruk av dyr olje. I noen tilfeller der substitusjon med andre og billigere energikilder er mulige, så skjer dette, ref også figur 10. Dette gir nå en svakere global etterspørselsvekst samtidig med at tilbudssiden bedres blant annet gjennom fortsatt vekst i utvinningen av skiferolje (tight oil) og oljesand og OPEC antas å ha noe reservekapasitet.

Figur 01: Diagrammet viser utviklingen i den nominelle oljeprisen (Brent Spot) fra januar 1990 og til tidlig juni 2013.

Figur 01: Diagrammet viser utviklingen i den nominelle oljeprisen (Brent Spot) fra januar 1990 og til tidlig juni 2013.

Figuren illustrerer også at den sterke gjeldsveksten (også) tillot vekst i oljeprisen og at gjeldsveksten nå er lavere. Samtidig har forbrukerne gradvis fått en svekket evne til å betale for dyr olje mens kostnadene for de marginale fatene er generelt voksende.

Bevegelsene i oljeprisen de siste årene kan også skape inntrykk av at oljeprisen har vært gjenstand for spekulativt press. De som tjener på en høyere oljepris er mange; oljeselskapene (både private og nasjonale) selvsagt, men også leverandører av varer og tjenester til oljeselskapene. Mindre fokus har det vært på at økte investeringer skapt av en høyere oljepris ofte resulterer i økt bruk av gjeld av oljeselskapene for å skape finansiell vekst. Leverandørene av gjeld/kreditt (banker/finansinstitusjoner) til oljeselskapene har dermed fått vekst i sitt inntektsgrunnlag til en svært lav risiko.

Selskapene bruker gjeldsvekst for å øke/holde oppe utvinningen av olje og gass og dermed det finansielle overskuddet. Veksten i de finansielle overskuddene for oljeselskapene som tillot vekst i investeringene for ny kapasitet var også drevet av privat og offentlig gjeldsvekst.

Gjeldsveksten har nå bremset og på et eller annet tidspunkt vil denne reverseres for å bringe gjeldsoverhenget ned, dette bør også ventes å få følger for oljeetterspørselen og dermed oljeprisen.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Wednesday, 12 June, 2013 at 11:40

TRENDER I VERDENS OLJEFORBRUK, EN OPPDATERING DESEMBER 2012

I det forrige innlegget presenterte jeg hvordan den globale forsyningsutviklingen hadde vært for all energi i væskeform. Det totale forsyningsbildet (tilbudet) blir nøye overvåket av mange. I dette innlegget vil jeg presentere hvordan forbruksutviklingen (forbruk/etterspørsel utgjør den andre siden av likningen for tilbud og etterspørsel) har vært for OECD, noen OECD land og landene utenfor OECD (non OECD).

Gjennom det siste tiåret har det skjedd et skifte der OECD har redusert sitt oljeforbruk mens landene utenfor OECD har hatt en sterk vekst.

OECD

Figur 1; Diagrammet ovenfor viser hvordan forbruket av all energi i væskeform har utviklet seg fra januar 1990 til juli 2012 for landene i OECD. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

Figur 1; Diagrammet ovenfor viser hvordan forbruket av all energi i væskeform har utviklet seg fra januar 1990 til juli 2012 for landene i OECD. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

I den siste tiden har oljeforbruket innenfor OECD igjen vist en fallende tendens.

Et paradoks her kan være at en utilsiktet effekt fra de økonomiske tiltakspakkene bidrar til å by opp oljeprisen som igjen har bidratt til å svekke gjeninnhentingen i OECD.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Friday, 7 December, 2012 at 16:58

Posted in OECD, Portugal, Spania, USA

Tagged with

TRENDER I DEN GLOBALE OLJEETTERSPØRSELEN, EN OPPDATERING JUNI 2012

I det forrige innlegget presenterte jeg hvordan den globale forsyningsutviklingen hadde vært for all energi i væskeform. Det totale forsyningsbildet (tilbudet) blir nøye overvåket av mange. I dette innlegget vil jeg presentere hvordan forbruksutviklingen (forbruk/etterspørsel utgjør den andre siden av likningen for tilbud og etterspørsel) har vært for OECD og landene utenfor OECD (non OECD).

Gjennom det siste tiåret har det skjedd et skifte der OECD har redusert sitt oljeforbruk mens landene utenfor OECD har hatt en sterk vekst.

OECD

Figur 1; Diagrammet ovenfor viser hvordan forbruket av all energi i væskeform har utviklet seg fra januar 1990 til januar 2012 for landene i OECD. I diagrammet er også tegnet inn utviklingen i oljeprisen, Brent.

I den siste tiden har oljeforbruket innenfor OECD igjen vist en fallende tendens.

Et paradoks her kan være at en utilsiktet effekt fra de økonomiske tiltakspakkene bidrar til å by opp oljeprisen noe som har bidratt til å svekke gjeninnhentingen i OECD.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Sunday, 3 June, 2012 at 21:58

Posted in OPEC, Portugal, Spania, USA

Tagged with

”IT’S THE DEBT, STUPID”

Historisk har resesjoner og svak økonomisk vekst av mange blitt forklart på en måte som kunne vært hentet rett ut fra en scene i filmen ”Casablanca”.

Jepp, oljeprisen befant seg blant de vanlige mistenkte.

Gjennom de siste tiårene har flere land gjennom privat og offentlig gjeldsoppbygging økt og trukket frem i tid total etterspørsel. Dette gir prisstøtte for omtrent alt. Dette lar seg gjøre inntil det ikke kan. Det som kommer da er tiltak for å få ned gjeldsgraden.

Nå er vi i startfasen av hva nedbygging av en for høy gjeldsgrad innebærer. For de landene det nå gjelder gir dette seg utslag i ulike innstramningstiltak som også rammer oljeetterspørselen.

Økonomiene må kunne ha råd til å bringe olje til markedet. Den oljeprisen økonomiene nå har råd til er fallende, mens prisen for ny forsyning (det marginale fat) er økende.

2004 synes å representere et vannskille da oljeprisen beveget seg høyere samtidig med at landenes totale gjeldsgrad akselererte.

OLJEPRIS

Figur 1: Figuren viser utviklingen i oljeprisen fra 1995 og inntil nylig. I diagrammet er også tegnet inn løpende snitt av oljeprisen for 1, 2, 3, 4 og 5 år og dette illustrerer at oljeprisen har beveget seg til et strukturelt høyere nivå.

Den kraftige prisstigningen mot sommeren 2008 og den følgende priskollapsen har noe bobleaktig over seg.

I dette innlegget vil jeg presentere data som indikerer at mange økonomier nå er mer sensitive til renteøkninger enn økninger i oljeprisen.

Read the rest of this entry »

Written by Rune Likvern

Sunday, 4 December, 2011 at 23:14

Posted in Portugal, Spania, USA

Tagged with , ,

%d bloggers like this: